Aktualności - wrzesień 2015

Od 20 lipca 2015 roku w Gminie Dzierżoniów  funkcjonuje  Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów. Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin  wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem w  Gminie  Dzierżoniów . Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zameldowaną lub zamieszkującą na terenie Gminy Dzierżoniów (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, z wyłączeniem dzieci w wieku od 18 do 24 roku życia jednocześnie uczących się i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 


Program KARTA DUŻEJ RODZINY ma na celu:
1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
3. zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4. wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg,
5. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
6. zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.

 

W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia zniżek, dopuszcza się możliwość przystąpienia do Programu  podmiotów na  podstawie zgłoszonych przez nich deklaracji. Wykaz aktualnych partnerów Programu KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DZIERŻONIÓW  oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów . Podmioty chętne do przystąpienia do Programu KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DZIERŻONIÓW winny złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów  stosowną deklarację.
 

Program KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DZIERŻONIÓW  finansowany jest ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów. Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów  została przyjęta  Uchwałą Nr X/77/15 Rady Gminy Dzierżoniów  z dnia 25 czerwca 2015 roku. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-09-03 21:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-09-03 21:06:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki