Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o pomocy społecznej, tj. obecnie 456,00 zł.

Rodziną w rozumieniu cytowanej ustawy są osoby spokrewnione lub pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Dzierżoniów.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w tut. ośrodku w terminie do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:58:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:59:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki