Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności w przypadku:

• śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

• klęski żywiołowej,

• innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

• mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dzierżoniów,

• w rodzinie zaistniało określone zdarzenie losowe.

Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 23:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 23:00:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki