Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Sobota 16.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

aktualności - sierpień 2017

2017-08-01

Świadczenia dla rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów informuje i przypomina osobom zainteresowanym zamieszkałym na terenie gminy Dzierżoniów, że wnioski o świadczenia można składać w terminach według poniższego harmonogramu:

 

Rodzaj świadczenia Termin składania wniosków Kryterium dochodowe
Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 sierpnia (aby zachować ciągłość, wniosek należy złożyć do 30 października 2017r.)
  • 800,00 zł na osobę
  • 1200,00 zł na osobę jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
Zasiłek rodzinny od 1 sierpnia (aby zachować ciągłość, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2017r.)
  • 674,00 zł na osobę
  • 764,00 zł na osobę jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
Fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia (aby zachować ciągłość, wniosek należy złożyć do 30 października 2017r.)
  • 725,00 zł na osobę
Stypendium szkolne od 1 września do 15 września
  • 514,00 zł na osobę (za sierpień 2017r.)

Ponadto informujemy, że zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej rodziny (tj. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego przez członka rodziny).

W celu ponownego ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń, strona winna złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć niezbędne dokumenty tj.: świadectwa pracy bądź zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia w przypadku utraty dochodu, PITy 11 za rok 2016 lub zaświadczenia potwierdzające wysokość utraconego dochodu, umowy o pracę/zlecenie/o dzieło itp. oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Wszelkie informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów, pokój 113 (parter) oraz pod numerem tel.: 74 832 56 62.

Zachęcamy również do odwiedzania strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące pobieranych świadczeń.

Zmiany obowiązujące od nowego okresu świadczeniowego:

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Wyjątki stanowić będą osoby, które będą posiadały wyrok: oddalający powództwo o alimenty bądź zobowiązujący jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Ułatwieniem w całej sytuacji będzie możliwość złożenia wniosku bez dokumentu potwierdzającego zasądzenie alimentów na rzecz dziecka lub obciążenie jednego z rodziców całkowitymi kosztami utrzymania dziecka. W tej sytuacji organ prowadzący postępowanie wyznaczy termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innego dokumentu w wyznaczonym terminie świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń.
  2. Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
  3. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zobowiązane będą do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku za rok 2016. Ustalając dochód z ww. działalności przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
  4. Odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - a nie jak dotychczas członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Rudnicka
(2017-08-07 08:37:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Rudnicka
(2017-08-07 08:49:36)
 
 
ilość odwiedzin: 119334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X