Dodatek energetyczny

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),
2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 984).

Informacje ogólne

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ww. ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego zależy od ilości osób w danym gospodarstwie domowym. Od chwili wprowadzenia tego świadczenia, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wynosi ono:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie,

  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,

  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

     

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:40:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki