☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na stanowisko referenta d.s Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ogłasza nabór
na stanowisko referenta d.s  Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

 Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:

 

I. Wymagania  niezbędne :

 1. Wykształcenie pracownika: wyższe +  co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 2. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office,
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość ustaw:
 1. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 2. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 3. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. o świadczeniach rodzinnych,
 5. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 6. o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 7. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. Umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, pracy w zespole, korzystania z przepisów prawa,
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 4. Odpowiedzialność, samodzielność,  dokładność, komunikatywność
 5. Znajomość systemu komputerowego „TT Świadczenia Rodzinne” „TT Alimenty”,
 6. Odporność na stres.
 7. Umiejętność pracy w zespole

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

 1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,
 2. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,
 1. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, a także spraw związanych z dłużnikami alimentacyjnymi,
 2. Współpraca z komornikami prowadzącymi egzekucję świadczeń alimentacyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
 3. podejmowanie działań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku osób pracujących i przebywających poza granicami kraju.
 4. Prowadzenia wszystkich zadań w systemie komputerowym,
 5. Zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach o świadczenia realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych
 6. Prowadzenie korespondencji wychodzącej (skierowanej do klientów oraz instytucji obcych),
 7. Sporządzanie list wypłat świadczeń, okresowych zestawień, sprawozdań,
 8. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

 

IV. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
 4. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. Kwestionariusz osobowy,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności,
 8. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z dnia 28.06.2016r.  ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 z dnia 24.06.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

V. Warunki pracy

1. Wejście do budynku usytuowane jest przy ulicy Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie. Dostęp do budynku możliwy jest schodami oraz podjazdem. Wewnątrz budynku jest winda  i łazienka dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze  budynku. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Godziny pracy Urzędu:  poniedziałek, środa i czwartek  7,30-15,30; wtorek 7,30-16,00 a w piątek 7,30-15,00.Praca ma charakter administracyjno-biurowy.

2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS Gminy Dzierżoniów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza  8,70 %

3. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902)

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „nabór na wolne stanowisko - referent” w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów pokój nr 109 lub 113  w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, do dnia 07 września 2017 roku do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. OPS.

Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny

 

Pliki do pobrania:

1. oświadczenie o niekaralności

2. oświadczenie o stanie zdrowia

3. oświadczenie o zdolności prawnej

Dzierżoniów 2017-08-28

Wytworzył:
OPS Gminy Dzierżoniów
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2017-08-28 10:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2017-08-28 11:06:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2342