☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na stanowisko referenta d.s Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ogłasza nabór
na stanowisko referenta d.s  Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

 Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:

 

I. Wymagania  niezbędne :

 1. Wykształcenie pracownika: wyższe +  co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 2. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office,
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość ustaw:
 1. o świadczeniach rodzinnych,
 2. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 3. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 6. o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 7. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. Umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, pracy w zespole, korzystania z przepisów prawa,
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 4. Odpowiedzialność, samodzielność,  dokładność, komunikatywność
 5. Znajomość systemu komputerowego „TT Świadczenia Rodzinne” „TT Alimenty”,
 6. Odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta:

 

 1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,
 2. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami,
 1. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, a także spraw związanych z dłużnikami alimentacyjnymi,
 2. Prowadzenia wszystkich zadań w systemie komputerowym,
 3. Zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach o świadczenia realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych,   alimentacyjnych i wychowawczych
 4. Prowadzenie korespondencji wychodzącej (skierowanej do klientów oraz instytucji obcych),
 5. Sporządzanie list wypłat świadczeń, okresowych zestawień, sprawozdań,
 6. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

 

 

IV. Wymagane dokumenty

 

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
 4. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. Kwestionariusz osobowy,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności,
 8. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z dnia 28.06.2016r.  ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 z dnia 24.06.2016) i odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

V. Warunki pracy

1. Wejście do budynku usytuowane jest przy ulicy Piastowskiej 1 w Dzierzoniowie. Dostęp do budynku możliwy jest schodami oraz podjazdem. Wewnątrz budynku jest winda i łazienka dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze  budynku.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.Godziny pracy Urzędu:  poniedziałek, środa i czwartek  7,30-15,30; wtorek 7,30-16,00 a w piątek 7,30-15,00.Praca ma charakter administracyjno-biurowy.

2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS Gminy Dzierżoniów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 7 %.

3. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902)

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „nabór na wolne stanowisko - referent” w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów pokój nr 109 lub 113  w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, do dnia 06 luty 2017 rok  do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. OPS.

Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny

 

Do pobrania:

1. kwestionariusz osobowy

2. oświadczenie o niekaralności

3. oświadczenie o stanie zdrowia

4. oświadczenie o zdolności prawnej

Dzierżoniow 2017-01-26

Wytworzył:
OPS Gminy Dzierżoniów
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2017-01-26 11:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2017-01-26 11:54:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2342