Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny:

1. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym od dzieciństwa lub znacznym);

3. Ksero ostatniej decyzji Organu emerytalno-rentowego przyznającego (waloryzującego) emeryturę lub rentę.

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

1. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2. dokumenty potwierdzające tożsamość i stan cywilny osoby dorosłej, na którą ubiegamy się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego;

3. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą niepełnosprawną;

4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo osoby niepełnosprawnej z osobami spokrewnionymi w pierwszym stopniu;

5. oświadczenie osoby spokrewnionej w dalszym stopniu, o braku osoby spokrewnionej z osobą niepełnosprawną w pierwszym stopniu do opieki nad tą osobą;

6. orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

7. świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy zawierające wszystkie okresy pozostawania w rejestrze PUP oraz inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe osoby ubiegającej się o świadczenie;

8. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu według obowiązującego wzoru.

2. dokumenty jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

1. dokumenty jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny o których mowa w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (członków rodziny osoby sprawującej opiekę oraz członków rodziny osoby wymagającej opieki);

2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

4. Świadectwa pracy, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy zawierające wszystkie okresy pozostawania w rejestrze PUP oraz inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe osoby ubiegającej się o świadczenie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:06:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:06:29)