Dodatki do zasiłku

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu według obowiązującego wzoru.

 

Dodatek z tytułu zamieszkania dziecka w innej miejscowości, w której znajduje się szkoła:

1. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego:

1. Aktualne zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego i na które dziecko;

2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych − w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

1. Kopię aktu zgonu drugiego z rodziców lub obojga rodziców;

2. Zupełny akt urodzenia dziecka w przypadku ojca nieznanego;

3. Odpis wyroku w sprawie ustalenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym od dzieciństwa lub znacznym).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:03:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rudnicka Elżbieta
(2015-03-07 22:03:36)